Suojelualueet, talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet ja luontoarvojen suojelua tukevat alueet maakunnittain, aluetyypeittäin ja maaluokittain (1 000 ha)
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje

Valitse ainakin yksi arvo-merkityille muuttujille tarvitaan ainakin yksi arvo

vuosi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 2 Valittu

Etsi

alue Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 22 Valittu

Etsi

Aluetyyppi Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 31 Valittu

Etsi

maaluokka Valitse ainakin yksi arvo

Yhteensä 8 Valittu

Etsi


Valittuja taulukkosoluja:(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 100 sarakkeeseen


Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Yhteystiedot ja lisätietoja

Kuvaus

Viimeksi päivitetty
26.9.2019
Yhteystiedot
Tilaston kotisivu
Yksikkö
1 000 ha
Luontipäivä
12.9.2016
Lähde
SVT: Luonnonvarakeskus, Metsien suojelu
Kuutio
Luke_Met_Suojelu_03
Tilastotietokannat
Luke/Tilastot
Alaviitteet

Alaviitteet

Vuoden 2016 metsätalousmaan pinta-ala perustuu valtakunnan metsien 11. inventointiin (VMI 11) vuosilta 2009-2013.
Vuoden 2019 koko maan, Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen pinta-alatiedot on laskettu vuosina 2014-2017 tehdyistä VMI12:n mittauksista.
Maakunnittaiset tulokset on laskettu viiden viimeisen vuoden eli vuosina 2013-2017 tehdyistä VMI11-VMI12 -mittauksista. Ahvenanmaalla ja Ylä-Lapissa on tehty toistaiseksi vain VMI11:n mittaukset.
Aluetyyppi
.Muut luonnonsuojelualueet valtion maalla 1A
Luonnonsuojelulain nojalla perustetut muut luonnonsuojelualueet, Metsähallituksen päätöksellä perustetut luonnonsuojelualueet ja Metsähallituksen hallinnassa olevat yksityiset luonnonsuojelualueet.
.Luonnonsuojelualueiksi varatut alueet valtion maalla 1A
Luonnonsuojeluohjelmien, METSO-ohjelman ja maakuntakaavojen SL-merkinnällä osoitetut luonnonsuojelualueeksi varatut alueet.
.Muut suojelualueet valtion maalla 1B
Metsähallituksen suojelumetsät (julkiset hallintotehtävät) sekä maakuntakaavan S-merkinnällä osoitetut luonnonsuojelu-, vesi-, maa-aines- tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suojeltavat kohteet (alueilla ei harjoiteta metsätaloutta).
.Lakisääteiset suojelukohteet valtion metsätalousmaalla (LsL, metsälaki) 1B
Metsähallituksen metsätalousalueilla sijaitsevat luonnonsuojelulain 29-30 §:n luontotyypit ja uhanalaisen (46 §) tai erityisesti suojeltavan lajin (47 §) esiintymispaikat sekä metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt.
.Natura 2000 -alueet valtion maalla (muu kuin LsL tai erämaalaki) 1B
Sisältää myös valtion retkeilyalueet.
Talousmetsien erityiset monimuotoisuukohteet, ei metsätalouskäyttöä / luonnonhoidollinen poimintahakkuu mahdollinen 2A
- Metsähallituksen päätöksellä suojelutarkoituksiin varatut alueet, joilla ei ole metsätalouskäyttöä, mm. Metsähallituksen suojelumetsät ja ns. Dialogi- ja Metsä-Lappi -prosessien alueet, joita ei ole siirretty julkisten hallintotehtävien hallintaan
- Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelun alue-ekologisen tarkastelun yhteydessä monimuotoisuuden turvaamiseksi päätettyjä aluerajauksia (esim. ekologinen yhteys), joissa luonnonhoidollinen poimintahakkuu voi olla mahdollinen.
- Kattaa vastaavat alueet myös yksityisten ja yhtiöiden metsissä.
.Valtion talousmetsien monimuotoisuuskohteet, rajoitettu metsätalouskäyttö 2B
Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelun tai muun suunnittelun yhteydessä rajattuja arvokkaita metsäelinympäristöjä, joissa metsätalouskäyttöä on rajoitettu (Lähde: Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas, 2011).
.Yksityisten ja yhtiöiden talousmetsien monimuotoisuuskohteet, rajoitettu metsätalouskäyttö 2B
Muut metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, Suomen metsäkeskuksen päätöksellä rekisteröidyt
LUONTOARVOJEN SUOJELUA TUKEVAT METSÄT, muut erityisalueet ja -kohteet, rajoitettu metsätalouskäyttö 3
Valtion retkeilyalueet, Natura 2000 -verkoston ulkopuoliset osat; Metsähallituksen virkistysalueet ja virkistysmetsät; Metsähallituksen metsätalousalueet, joilla erityisiä ympäristö- tai ulkoiluarvoja; erämaa- tai porolaidunarvoja; maisema-, riista- tai kulttuuriarvoja; tutkimussopimusmetsät valtion maalla ja Ahvenanmaalla.